top of page

AKTIVAN OGLAS

Ponovljeni
oglas za prodaju parcela

Agroindustrijska Korporacija Beograd AD prodaje katarstarske parcele br. 1771, 1772, 1773 i 1774 KO Kovilovo.  

Kupcem će biti proglašen Ponuđač koji dostavi najbolju finansijsku ponudu za kupovinu nepokretnosti u skladu sa ovim oglasom, s tim da će Prodavac biti u obavezi da primeni institut prava preče kupovine i ponudi imaocu ili imaocima prava preče kupovine prodaju nepokretnosti pod istim uslovima, a sve u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu pravo preče kupovine.

Ponude dostaviti najkasnije do 28.06.2024. godine (petak) do 14 h na adresu Agroindustrijske Korporacije AD Beograd, Gorskih jasenova 12, Padinska Skela.

Ponude dostaviti lično, u zatvorenoj koverti (sa napomenom "NE OTVARATI"), sa sledećim podacima: ime ponuđača, adresa, kontatkt telefon, pib i izvod iz APR-a (za pravna lica).

Agroindustrijska korporacija Beograd kao prodavac predmetne nepokretnosti zadržava pravo povlačenja Oglasa i obustavljanja prodaje.

bottom of page